Recruit : รับสมัครงาน

ซอฟต์แวร์ระบบรับสมัครงาน (Recruitment) ที่ใช้วางแผนกำลังคน, เปิดและอนุมัติตำแหน่งงาน, การส่งงานต่อให้ฝ่ายบุคคล, การเลือกแก้ปัญหาได้หลากหลาย เช่น เพิ่มพนักงาน, ใช้เอ้าท์ซอร์ส, พนักงานชั่วคราว, จ้างซับคอนแทรค หรือเพิ่มโอที เป็นต้น,  การประกาศรับสมัครงาน, การคัดรายชื่อผู้มาสมัครงาน, ระบบปฏิทินนัดหมายผู้สมัครงานเข้ามาทดสอบ, สัมภาษณ์ และเซ็นสัญญาจ้างงาน, แนบไฟล์เอกสารผลการทดสอบของผู้สมัครงานได้, แนบไฟล์เอกสารผลการสัมภาษณ์ของผู้สมัครงานได้, ยกเลิกสัญญาจ้างงานในกรณีผู้สมัครงานไม่เข้ามาทำงานตามที่ตกลงกันไว้, ขึ้น blacklist ผู้สมัครงานได้, หลังการการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว สามารถโอนข้อมูลผู้สมัครงานเข้าไปที่ระบบข้อมูลพนักงานได้โดยไม่ต้องคีย์ใหม่, มีระบบฐานข้อมูลผู้ที่เคยมาสมัครงานไว้แล้ว สามารถนำมาใช้ต่อได้ ในกรณีมีตำแหน่งงานว่างใหม่

 

และระบบข้อมูลพนักงาน ที่มีการควบคุมและจัดเก็บข้อมูลในชั้นความลับระดับสูง มีการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญไว้ เช่น เงินเดือน, ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เป็นต้น แม้แต่เจ้าหน้าที่ไอทีของคุณ ก็ไม่สามารถ hack หรือแกะข้อมูลออกมาได้ จึงมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลได้ 100% เก็บข้อมูลได้ละเอียดทุกมิติ เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลการติดต่อ, ข้อมูลการติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน, ข้อมูลผู้ที่ยังต้องพึ่งพิงอาศัยพนักงาน, ข้อมูลการเข้าประเทศ, ข้อมูลการจ้างงาน, ข้อมูลรายได้, ข้อมูลสายบังคับบัญชา, ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน, ข้อมูลประวัติการศึกษา, ข้อมูลทักษะทางภาษา, ข้อมูลใบอนุญาตที่มี, ข้อมูลการเป็นสมาชิกในที่ต่างๆ, ข้อมูลประวัติสุขภาพ สามารถออกเอกสารสำคัญต่างๆ จากระบบได้ เช่น ใบรับรองเงินเดือน (ไทยและอังกฤษ), ใบรับรองการทำงาน (ไทยและอังกฤษ), ทำบัตรพนักงาน เป็นต้น

รุ่นธรรมดา
รุ่น LAN