Quotation : ใบเสนอราคา

ซอฟต์แวร์ระบบใบเสนอราคา (Quotation) ออกแบบให้สามารถทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่นมากที่สุด และทำส่งได้เร็วอย่างเป็นระบบ, ใส่รายการเฉพาะกิจเข้าในใบเสนอราคาได้ ส่วนใหญ่จะเป็นงานบริการ หรือถูกใช้เป็นครั้งคราว ก็สามารถใส่เข้าไปในใบเสนอราคาได้, แก้ไขใบเสนอราคาได้ไม่จำกัด สามารถออก revision ใบเสนอราคาได้ไม่จำกัด ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ลูกค้าขอแก้ไขหลายครั้ง ใบเสนอราคาจะเป็นหมายเลขเดิม แต่ revision จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานกับลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ, สามารถโคลนใบเสนอราคาได้ ช่วยลดเวลาการคีย์ข้อมูลได้ สามารถโคลนออกมาแล้วแก้ไขบางส่วน ก็นำไปใช้ได้เลย

ทำใบเสนอราคาได้ทั้งแบบมีหรือไม่มี VAT, ทำใบเสนอราคาได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการรับมือกับลูกค้าที่หลากหลาย, สามารถดูสรุปยอดรวมการเสนอราคา ในช่วงเวลาที่สนใจได้ ช่วยให้เห็นภาพมูลค่าธุรกิจที่เราไปนำเสนอให้ลูกค้าแต่ละราย

ระบบฐานข้อมูลลูกค้า ช่วยให้การจัดการข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า ทำได้อย่างเป็นระบบ, มีระบบฐานข้อมูลซัพพลายเออร์, มีระบบฐานข้อมูลรายการ

รุ่นธรรมดา
รุ่น LAN