HRM : บริหารบุคคล

ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) ที่มีการควบคุมและจัดเก็บข้อมูลในชั้นความลับระดับสูง มีการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญไว้ เช่น เงินเดือน, ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เป็นต้น แม้แต่เจ้าหน้าที่ไอทีของคุณ ก็ไม่สามารถ hack หรือแกะข้อมูลออกมาได้ จึงมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลได้ 100% เก็บข้อมูลได้ละเอียดทุกมิติ เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลการติดต่อ, ข้อมูลการติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน, ข้อมูลผู้ที่ยังต้องพึ่งพิงอาศัยพนักงาน, ข้อมูลการเข้าประเทศ, ข้อมูลการจ้างงาน, ข้อมูลรายได้, ข้อมูลสายบังคับบัญชา, ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน, ข้อมูลประวัติการศึกษา, ข้อมูลทักษะทางภาษา, ข้อมูลใบอนุญาตที่มี, ข้อมูลการเป็นสมาชิกในที่ต่างๆ, ข้อมูลประวัติสุขภาพ สามารถออกเอกสารสำคัญต่างๆ จากระบบได้ เช่น ใบรับรองเงินเดือน (ไทยและอังกฤษ), ใบรับรองการทำงาน (ไทยและอังกฤษ), ทำบัตรพนักงาน เป็นต้น

มีระบบรับสมัครงาน (Recruitment) ที่ใช้วางแผนกำลังคน, เปิดและอนุมัติตำแหน่งงาน, การส่งงานต่อให้ฝ่ายบุคคล, การเลือกแก้ปัญหาได้หลากหลาย เช่น เพิ่มพนักงาน, ใช้เอ้าท์ซอร์ส, พนักงานชั่วคราว, จ้างซับคอนแทรค หรือเพิ่มโอที เป็นต้น,  การประกาศรับสมัครงาน, การคัดรายชื่อผู้มาสมัครงาน, ระบบปฏิทินนัดหมายผู้สมัครงานเข้ามาทดสอบ, สัมภาษณ์ และเซ็นสัญญาจ้างงาน, แนบไฟล์เอกสารผลการทดสอบของผู้สมัครงานได้, แนบไฟล์เอกสารผลการสัมภาษณ์ของผู้สมัครงานได้, ยกเลิกสัญญาจ้างงานในกรณีผู้สมัครงานไม่เข้ามาทำงานตามที่ตกลงกันไว้, ขึ้น blacklist ผู้สมัครงานได้, หลังการการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว สามารถโอนข้อมูลผู้สมัครงานเข้าไปที่ระบบข้อมูลพนักงานได้โดยไม่ต้องคีย์ใหม่, มีระบบฐานข้อมูลผู้ที่เคยมาสมัครงานไว้แล้ว สามารถนำมาใช้ต่อได้ ในกรณีมีตำแหน่งงานว่างใหม่

มีระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund), ระบบเงินกู้พนักงาน (Loan),  ระบบผลงานดีเด่น (Reward), ระบบบันทึกการลงโทษ (Punish), ระบบการปรับตำแหน่งเงินเดือน, (Promotion), ระบบการฝึกอบรม (Traning) และฟีเจอร์อื่นๆ อีกมาก

รุ่นธรรมดา
รุ่น LAN