Inventory : สต๊อก

ซอฟต์แวร์ระบบจัดการสต๊อก (Inventory) โดยมีระบบ stock card แบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้การบริหารสต๊อกทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมฟังก์ชั่นการรับวัสดุเข้าคลัง, การยกเลิกการรับในกรณีคีย์รับวัสดุผิด, การปรับยอดสต๊อกให้ตรงตามจริง ในกรณีสูญหายหรือชำรุด, สามารถระบุ % สภาพการใช้งาน ของวัสดุในแต่ละ lot, การเบิกวัสดุออกจากสต๊อก ที่ระบุได้ว่า จะต้องคืนหรือใช้แล้วหมดไป, การคืนวัสดุเข้าสต๊อก, การตรวจสอบย้อนกลับจาก stock card ในกรณีกระทบยอดแล้วไม่ตรง และอื่นๆ  รวมทั้งระบบจัดซื้อ (Purchase Order) ที่เชื่อมโยงกับสต๊อก สั่งซื้อได้ทั้งรายการแบบวัสดุและแบบบริการที่ไม่ต้องมีสต๊อก ยืดหยุ่นในการใส่รายการที่ซื้อประจำและรายการเฉพาะกิจ พิมพ์ใบสั่งซื้อได้ทั้งแบบมีและไม่มี VAT รับของเข้าได้ทั้งแบบทุกรายการหรือแค่บางรายการ และในบางรายสามารถรับของได้ทั้งหมดหรือรับแค่เพียงบางส่วน

รุ่นธรรมดา
รุ่น LAN