Guard : ป้อม รปภ.

ซอฟต์แวร์สำหรับป้อม รปภ. ที่ดูแลการเข้า-ออกสถานที่ โดยเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรประชาชน เพื่อบันทึกการเข้า-ออกสถานที่, จุดประสงค์, บุคคลที่จะเข้าพบ, ตรวจสอบนัดหมาย และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งระบบออกแบบให้ใช้งานง่าย รวดเร็ว คล่องตัวสูง เหมาะสำหรับพนักงาน รปภ. ที่มีทักษะไม่สูงนัก (เพียงแค่นำบัตรมาเสียบ แล้วระบบจะช่วยทำให้เองทั้งหมด)

ข้อมูลเก็บไว้บนระบบฐานข้อมูล ซึ่งสามารถค้นหา, เช็คดูข้อมูลของบุคคลในภายหลังได้สะดวกง่ายดาย โดยซอฟต์แวร์นี้ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงความอ่อนไหวของข้อมูลที่อยู่ในบัตรประชาชน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ใช้ระบบนี้ นำข้อมูลของพี่น้องประชาชนไปใช้ในทางที่ผิด

หัวหน้า รปภ. สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เช่น ข้อมูลการเข้า-ออกของผู้มาติดต่อ, ข้อมูลการเข้า-ออกที่ไม่ครบขา, ข้อมูลการเข้า-ออกที่ไม่ได้สแกนบัตรประชาชน, ระบบฐานข้อมูลบุคคลที่เห็นรูปถ่าย, ข้อมูลบุคคลที่ขึ้น blacklist, ข้อมูลตารางนัดหมายกับบุคคลภายนอกที่พนักงานทั้งหมดในองค์กรทั้งได้ทำไว้, ข้อมูลสรุปอันดับสูงสุดของจุดประสงค์การมาติดต่อ, ข้อมูลสรุปอันดับสูงสุดของบุคคลที่มีแขกมาติดต่อ, ข้อมูลสรุปอันดับสูงสุดของแขกที่มาติดต่อ, ข้อมูลการเข้า-ออกกะของ รปภ. และข้อมูลผู้ที่ยกเว้นการแลกบัตร visitor

รุ่นธรรมดา
รุ่น LAN