Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message

งานบริการ

 

 

งานบริการอาจไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการซ่อมบำรุง แต่ส่วนใหญ่ฝ่ายซ่อมบำรุงมักจะมีงานบริการต่างๆ ที่ร้องขอมาจากพนักงานงอกขึ้นมาเป็นประจำ หรือแม้แต่การเกิดปัญหาขึ้นมาแบบเร่งด่วน งานเหล่านี้ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและอะไหล่ซึ่งอาจกระทบต่อแผนซ่อมบำรุงหลัก ระบบจึงออกแบบมาเพื่อรองรับปัญหาเหล่านี้

 

 
 
 
 
 

We have 543 guests and 73 members online